ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΤΕΓΕΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί του Τεγεατικού Συνδέσμου αποτυπώνονται στο Άρθρο 2 του σοφού καταστατικού.

Εν γένει οι σκοποί έχουν σαν επίκεντρο την Τεγέα και τους Τεγεάτες, την πρόοδο και την ανάπτυξη της Τεγέας.

Βεβαίως αυτοί επεκτείνονται και πέραν της Τεγέας και γίνονται αναφορές για την Αρκαδία και το Πανελλήνιο.

Λέξεις όπως πρόοδος, αλληλουποστήριξη, πολιτισμός, ιστορία είναι κυρίαρχες στις διατυπώσεις που περιλαμβάνονται στο κείμενο που παρουσιάζεται παρακάτω.

Σήμερα η δράση του Τεγεατικού συνεχίζεται πιστή στο Καταστατικό αλλά αναζητώντας τις σύγχρονες μορφές υλοποίησης των σκοπών του.

Συνεχίζει η παρουσίαση του Άρθρου 2…..

ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΤΕΓΕΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΕΓΕΑΤΕΣ

Λέξεις όπως πρόοδος, αλληλουποστήριξη, πολιτισμός, ιστορία είναι κυρίαρχοι σκοποί…

Άρθρο 2 του Καταστατικού

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

1) Η ίδρυσις κέντρου ενώσεως, αδελφικής συνεργασίας και αλληλουποστηρίξεως των εν τη περιφερεία του Νομού Αττικής Τεγεατών.

2) Η επικοινωνία του κέντρου τούτου διά του τύπου ή οπωσδήποτε άλλως, εν γένει μέν προς απανταχού διαμένοντας Τεγεάτας και τα σωματεία αυτών τα κοινωφελείς διά την Τεγέαν σκοπούς έχοντα, ειδικώς δέ προς τάς Τεγεατικάς Κοινότητας.

3) Η πρός πρόοδον υποστήριξις των Κοινοτήτων τούτων δι’ επιτοπίου ή έν Αθήναις δημιουργίας γεωργικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών, νοσηλευτικών και έν γένει κοινωφελών ιδρυμάτων και διά της διενεργείας προσφορών εισηγήσεων παρά ταίς αρμοδίαις Αρχαίς.

4) Η εντός των ορίων της φιλανθρωπίας υποστήριξις των ταύτης δεομένων Τεγεατών.

5) Η μέριμνα υπέρ της τελειοτέρας μορφώσεως της Τεγεατικής νεολαίας, διά της χορηγήσεως υποτροφιών και χρηματικών βραβείων, ως διά παντός άλλου προσφόρου μέσου και δή της λειτουργίας Σχολών και Ιδρυμάτων, εις τα οποία δύνανται, μετ’ απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, να φοιτούν και μή Τεγεάται.

6) Η μέριμνα διά τα αρχαιολογικά, τοπωνυμικά, ιστορικά, καλλιτεχνικά, διοικητικά, συγκοινωνιακά, τεχνικά, πλουτοπαραγωγικά, κ.λ.π. ζητήματα της Τεγέας.

7) Η προαγωγή του Τουρισμού.

8) Η ανά την Ελλάδα και ιδιαιτέρως της Τεγέαν διάδοσις της δενδροκαλλιεργείας, πρός αύξησιν του Εθνικού ειδοσήματος και στολισμόν της Χώρας.

9) Φροντίς διά την καλλιέργειαν, διάδοσιν και οργάνωσιν του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής, διά της δημιουργίας σταδίου, γυμναστηρίου κ.λ.π. και διά της τελέσεως ή ενισχύσεως αγώνων και άλλων αναλόγων εορτών.

10) Η διάδοσις των αρχών της υγιεινής και της προστασίας της νεολαίας.

11) Η έκδοσις, είτε ενίσχυσις, συγγραφικών προαγουσών τούς σκοπούς του Συνδέσμου.

12) Η οργάνωσις και διεξαγωγή, κατ’ Αύγουστον ή και κατ’΄άλλον χρόνον εκάστου έτους, εν Παλαιά Επισκοπή Τεγέας ή και αλλαχού, των κάτωθι τελετών και εκδηλώσεων: α) θρησκευτικής πανηγύρεως είς τον εν Παλαιά Επισκοπή Τεγέας ιδιόκτητον Ναόν του Τεγεατικού Συνδέσμου η «Κοίμησις της Θεοτόκου» κατά την εορτήν αυτού ή και κατ’ άλλας εορτάς του έτους, ώς και της κατά τάς Χριστιανικάς και Τεγεατικάς παραδόσεις λειτουργίας και αποδόσεως είς πνευματικόν έργον, οσημέραι εκτινόμενον, του ανωτέρω Ναού, β) Εμπορικής Πανηγύρεως, γ) Παμπελοποννησιακής Εκθέσεως Γεωργίας και Γεωργικών Μηχανημάτων, δ) Εκθέσεωες τοπικής λαικής τέχνης, ε) Διαγωνισμού Εθνικών Λαικών χορών και δημοτικού τραγουδιού, στ) Συσκέψεων τών Ιερέων, Κοινοταρχών και Εκπαιδευτικών της Τεγέας πρός μελέτην των Τεγεατικών ζητημάτων και ζ) έν γένει πάσης φύσεως πνευματικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται ο Σύνδεσμος να επιτρέπη και διευκολύνη την διεξαγωγήν, υπό τρίτων είς τον χώρον του πολιστικών εκδηλώσεων υψηλής στάθμης.

13) Η ίδρυσις λαογραφικού Μουσείου.

14) Η μέριμνα του Συνδέσμου όπως διαιωνίζη και τιμά τούς μετά της Κύπρου ιστορικούς και παραδοσιακούς δεσμούς της Τεγέας.