ΙΣΤΟΡΙΑ

Τεγεατικός Σύνδεσμος

Η Ιδρυση

Ο Τεγεατικός Σύνδεσμος, δημιούργημα των Τεγεατών της Αθήνας και του Πειραιά, δεν είναι μόνο ένα από τα αρχαιότερα κοινωφελή σωματεία της χώρας μας. Είναι -κατά γενική ομολογία- και ένας από τους πλέον δραστήριους συλλόγους της Eλληνικής επικράτειας, έχοντας να επιδείξει μια πρωτοποριακή και πολυσχιδή δραστηριότητα.

Ο Τεγεατικός Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1883 από θαρραλέους Τεγεάτες, με πρωτοστάτη και εμψυχωτή έναν φλογερό πατριώτη, το Λεωνίδα Σβώλο. Από τότε έλαμψε, εξακολουθώντας μέχρι τις μέρες μας να στέλνει το ελπιδοφόρο πνευματικό του φως σε όλη την Ελλάδα.

Το έργο και οι δραστηριότητες του Τεγεατικού Συνδέσμου δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αδιάκοπη συλλογική προσφορά προς τον άνθρωπο και μια μεγάλη αγάπη προς τη γενέτειρα, που δεν είναι το συγκεκριμένο χωριό του καθενός αλλά μια ευρύτερη περιοχή, η Τεγέα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

Χαρακτηριστικά είναι τα αποσπάσματα από τον Τύπο της εποχής που αναφέρονται στην ίδρυση του Τεγεατικού Συνδέσμου:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ «ΤΡΙΠΟΛΙΣ» (1883)

 

«Εις εποχήν καθ’ ήν ο υλισμός και ο πολλαπλασιασμός των απολαύσεων απομακρύνουσιν από του ανθρώπου το αίσθημα της προς τον πλησίον και την γεννέτειραν πατρίδα αγάπης, ήτις μετράται ως επί το πλείστον διά του πήχεως των υλικών συμφερόντων και αι μεγάλαι φιλανθρωπικαί πράξεις απέμειναν κτήμα των βαθυπλούτων, εκατόν πέντε Τεγεάται βιοποριστικά επαγγέλματα μετερχόμενοι εν Αθήναις και εν Πειραιεί, τη συμπράξει τριών συμπατριωτών των ανηκόντων εις την τάξιν των δημοσίων λειτουργών (σ.σ.Κ. Ναύλερης,ταχ. υπάλ., τηλεγραφητής, Ηλίας Κολιόπουλος, καθηγητής και Λ. Σβώλος δικ. Υπάλληλος) κατήρτισαν κατ’ αυτάς (σ.σ. 24 Ιουλίου) εν Αθήναις σύλλογον αλληλοβοηθείας των μελών των και προς προβιβασμόν και προστασίαν των Τεγεατικών κοινοτήτων.

            Δεν προτιθέμεθα ήδη να εξάρωμεν το γεγονός τούτο ως υπόθεσιν εθνικής σημασίας. Εξετάζοντες αυτό ως έργον φιλανθρωπικόν και υπό την έποψιν του επαρχιακού ημών συμφέροντος το ευρίσκομεν υψηλόν, πατριωτικόν, εκπολιτιστικόν εκτάκτου δε σημασίας υπό κοινωνικήν έποψιν.

            Βραδύναντες να ποιήσωμεν λόγον, επράξαμεν ούτω όπως μη παρασύρει ημάς ο ενθουσιασμός και ακούσωμεν κατά πρώτον τας κρίσεις της λοιπής δημοσιογραφίας και κρίνοντες τον Σύνδεσμον εκ των έργων αυτού προτρέψωμεν τους Τεγεάτας προς σύμπραξιν μετά των εν Αθήναις συμπατριωτών των, τους δε συνεπαρχιώτας μας όπως πάση δυνάμει συντελέσωσιν εις την πρόοδον του Τεγ. Συνδέσμου, ούτινος οι σκοποί δεν αποβλέπουσιν εις μόνην την Τεγέαν, αλλ’ εις την επαρχίαν και τον νομόν Αρκαδίας. Πασίγνωστον είναι αι ευμενείς κρίσεις και επικροτήσεις της Αθηναϊκής ιδίως δημοσιογραφίας επί του προγράμματος του «Τεγ. Συνδέσμου», αλλ’ ο χώρος της εφημερίδος ημών δεν επιτρέπει δυστυχώς την αναδημοσίευσιν αυτού. Περικοπαί τινες όμως αυτού, εισίν ικαναί ίνα συγκινήσωσιν πάντα φίλον της προόδου και να εξαναγκάσωσιν αυτόν ίνα πάση θυσία υποστηρίξει τον Τεγ. Σύνδεσμον προς ευόδωσιν των σκοπών του.

            «Καλούμεν» λέγει το κήρυγμα του «Συνδέσμου»εις έργον τον λαόν της Τεγέας. Εκάστη κοινότης αυτού ας αποταθεί προς τον Τεγεατικόν Σύνδεσμον.

«Έχει τις εκ τούτων ανάγκην εις ήν προσκόπτει ο συνοικισμός των χωρίων και κωμών; Ας αποταθεί η επιτροπή αυτής προς τον Τεγεατικόν Σύνδεσμον. Έχει ανάγκην η εκκλησία, τον σχολείον, η κοινοτική περιφέρεια επικουρίας δραστικής; Ας αποταθεί η επιτροπή της πασχούσης κοινότητος προς τον Τεγεατικόν Σύνδεσμον. Υπάρχει ζήτημά τι της αγροτικής οικονομίας ενδιαφέρον τον γεωργικόν της Τεγέας πληθυσμόν; Ας αποταθεί η οικεία επιτροπή προς τον Τεγεατικόν Σύνδεσμον. Συμβαίνει αδικία τις, καταπίεσις ή οικονομική συμφορά εις τα μέλη Κοινότητός τινος; Ας αποταθεί η επιτροπή της προς τον Τεγ. Σύνδεσμον. Ο Τεγεατικός Σύνδεσμος θα εκτελέσει το χρέος του, θα υπερασπιστεί τας Κοινότητας της καταγωγής αυτού, και θα αποδείξει εν έργοις ότι γόνιμος και αληθής ιδέα κατοικεί εις τον οργανισμόν αυτού. Αι κοινοτικαί ούτως επιτροπαί, θα είναι οφθαλμοί του Τεγεατικού Συνδέσμου επί των τοπικών της Τεγέας αναγκών. Και η πείρα δεν θέλει βραδύνει να αποδείξει πόσον η συνάντησις αύτη του εταιριστικού πνεύματος πληροί ουσιωδεστάτην της κοινωνικής ιδέας πρόοδον».

«Πώς λειτουργούσιν οι νόμοι, οποία είναι η διοίκησις, οποία είναι η δικαιοσύνη, οποία τα φορολογικά πορίσματα εν τη περιφερεία των Τεγεατικών Κοινοτήτων, είναι μελέτημα ζωηρού ενδιαφέροντος διά τα συνεταιρισθέντα τέκνα αυτών. Ευρισκόμενα ταύτα εν τω κέντρω της επικρατείας, εννοούσιν ουχί να αφήσωσιν αδρανή την περίστασιν ταύτην του βίου των, αλλά να την χρησιμοποιήσωσιν εις την υπηρεσίαν των ιερών δικαιωμάτων και των κοινών συμφερόντων της γενετείρας αυτών γης. Εάν όλαι αι Κοινότητες της Ελλάδος οργανίσωσι τοιουτοτρόπως εαυτάς, ώστε να έχωσι λαϊκήν φωνήν εν Αθήναις, εάν πλησίον της επισήμου των δημοσίων οργανισμών ενεργείας λειτουργώσιν εν τω μέτρω της νομιμότητος και οι εταιριστικοί της ιδιωτικής πρωτοβουλίας οργανισμοί, δεν έχομεν αμφιβολίαν ότι και μεγάλα θα πληρωθώσι κενά και πολλαί ατοπίαι θέλουσι παρέλθει».

            Το πρώτον λοιπόν έργον του Τεγ. Συνδέσμου αποδεικνύει ότι νόες δεξιοί, και χείρες στιβαραί ανέλαβον την διεξαγωγήν των υποθέσεών του, εξ ής εξαρτάται η μεταβολή της όψεως της Τεγέας.

            Απονέμοντες όθεν τον δίκαιον έπαινον εις τους ιδρυτάς του Τεγ. Συνδέσμου και ιδία προς τον αρχικόν διοργανωτήν αυτού κ. Λεωνίδαν Σβώλον, τον δείξαντα αυταπάρνησιν και αφιλοπρωτίαν και αρκεσθέντα εις το αξίωμα του αντιπροέδρου, παρακαλούμεν τους συμπολίτας μας όπως μη παραλείψωσι να συντρέξωσι πάση δυνάμει τους φίλους Τεγεάτας.

            Η πόλις ημών αριθμεί έν άξιον λόγου ίδρυμα, έργον του Τεγεάτου κ. Κωνστ. Ναύλερη, την εταιρίαν «ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΝ». Εκ της προόδου του καταστήματος τούτου του παρέχοντος ποικίλας ευκολίας εις τας απορωτέρας ιδίως τάξεις της πόλεως ημών, και του οποίου τας βάσεις έθετο ως ερρέθη ο Τεγεάτης Ναύλερης, δύναται αναλόγως να κρίνει πας τις ότι και του «Τεγεατικού Συνδέσμου» πρόοδος έσεται βεβαία, και η εξ αυτού προκύψουσα κοινωνική ωφέλεια ου σμικρά.

            Εάν η Τρίπολις επελάθετο των πράξεων του ιδρυτή της «Αυτοβοήθεις» ας υποστηρίξει τουλάχιστον τον «Τεγ. Σύνδεσμον». Ούτος προώρισται ίνα θέσει τας βάσεις προς βελτίωσιν των ατόμων και της εκμεταλλεύσεως των πόρων του Μαντινειακού κλίματος του πλουσιωτάτου αυτής εδάφους, και να προκαλέσει διά της εγχωρίου κατά τετραετίαν εκθέσεως, την πλήρη επικοινωνίαν των Αρκάδων, βραδύτερον δε και σύμπαντος του Πελοποννησιακού Λαού».

            Η Νέα Διοίκηση παρουσιάζοντας το νέο, το αληθινό, πρόσωπο του Τεγεατικού ζήτησε τη συμπόρευση των Τεγεατών. Και η παρουσία των 150 στο κάλεσμα του Προέδρου γέμισε ζωή το Αρχαιολογικό Πάρκο Τεγέας και ελπίδες της καρδιές των ΤΕΓΕΑΤΩΝ. Όλα αυτά όμως μπορούν απλά να συνοψισθούν στο νόημα μιας λέξης: «ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑ». Και εδώ βρίσκεται η ουσία της βεβαίας προόδου και μεγάλης ωφελείας του Τ.Σ. που προφήτεψε από το 1883 η «ΤΡΙΠΟΛΙΣ».

ΕΤΟΣ Β΄ Τρίπολις, 28 Απριλίου 1884 Αριθ. 54

ΕΦΗΜΕΡΙΣ "ΕΡΓΑΤΗΣ"

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΚΑΤΑ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ

Και ο ΕΡΓΑΤΗΣ, αν και ολίγον αργά, επικροτεί εις την σύστασιν του Τεγεατικού Συνδέσμου, εις του οποίου τας εργασίας διαβλέπει ευχαρίστως την πρόοδον και την ανάπτυξιν των Τεγεατών, πολλά δυναμένων να ελπίζωσι παρά του Συνδέσμου. Είναι αναντίρρητον ότι εις τους τοιούτους Συνδέσμους οι λαοί πάντοτε ανεύρον έρεισμα σπουδαιότατον, από του οποίου βραδύτερον ανέτειλε το μεγαλείον τούτων. Και ήδη δυνάμεθα να είπωμεν ότι η Τεγέα δικαίως δύναται να σεμνύνηται επί του εν Αθήναις συστάντος Συνδέσμου, ένα και μόνον επιδιώκοντα σκοπόν την υπό πάσαν όψιν ανάπτυξιν των συμπολιτών. Μακράν πάσης προσωπικότητος και συμπαθείας, ανευρίσκει τις υπό γενικοτέραν έποψιν ευγενή τον σκοπόν του Συνδέσμου, και κοσμοπολιτικαί εμφαίνονται τάσεις εν αυτή τη αρχική αυτού συστάσει. Ευχηθώμεν ίνα βλέπωμεν τούτον προκόπτοντα εις το ουχ ήττον δυσχερές και ακανθώδες έργον του.