Τεγεατικός Σύνδεσμος

Κοινωφελές Σωματείον - Έτος Ιδρύσεως 1883

 

 

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Τεγεατικού Συνδέσμου στην Αθήνα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τουΣυνδέσμου. Το κλίμα της Συνέλευσης ήταν εξαιρετικό χωρίς εντάσεις και αντιθέσεις που παραπέμπουν σε παλαιότερες δεκαετίες λειτουργίας των γενικότερων θεσμών της Ελληνικής κοινωνίας.

Η συμμετοχή άγγιξε τα πενήντα (50) μέλη και η διαδικασία ξεκίνησε με την εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.

Πρόεδρος εξελέγη  ομόφωνα ο Κύριος Απόστολος Καστραντάς, από τα παλαιότερα (εάν όχι το παλαιότερο) παρόντα μέλη. Άλλωστε αποτελεί παράδοση να προεδρεύει στην Γενική Συνέλευση ένα εκ των παλαιότερων μελών. Γραμματέας της Συνέλευσης εξελέγη η κα Κυριακή Λαμπροπούλου με καταγωγή από τις Ρίζες, Μηχανικός Πληροφορικής.

Στην συνέχεια έγινε ο Απολογισμός της Χρήσης 2012 από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Βασίλη Ψυχογυιό. Ο Πρόεδρος αφού ανέλυσε το έργο και τα οικονομικά στοιχεία επεσήμανε πως ο κύριος στόχος για το 2012 ήταν η συγκράτηση των Δαπανών και η χρηστή διοίκηση, στόχος που επετεύχθη προς όφελος του Συνδέσμου. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η αναφορά στον προυπολογισμό του 2013 τον οποίο και κατέθεσε στο Προεδρείο της Συνέλευσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Πρόεδρο στο άριστο κλίμα συνεργασίας μεταξύ των μελών του Δ.Σ. καθόλη την διάρκεια του έτους καθώς και στο σημαντικό έργο που επιτελέστηκε.

Στην συνέχεια ακολούθησε  η ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεκτικής Επιτροπής από τον επικεφαλής και παλαιό μέλος του Συνδέσμου Κο Νικόλαο Μανδράκο. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τοποθετήσεις των παρευρισκόμενων μελών και η έγκριση από το σώμα των πεπραγμένων της Διοήκησης αλλά και του Προυπολογισμού του 2013.

 

 

Τέλος συζητήθηκαν τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης και πάρθηκαν αποφάσεις σημαντικές για τον Σύνδεσμο σε όλα τα θέματα. Σαφώς υπήρξαν σειρά διαφορετικών απόψεων, στο τέλος όμως λήφθηκαν οι απαιτούμενες αποφάσεις κατά πλειοψηφία.

 

Παρακάτω φαίνεται και η Πρόσκληση της Συνέλευσης όπου φαίνονται και τα επιμέρους θέματα.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι στην διάθεση των μελών για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση κρίνουν απαραίτητη.

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 21 του Καταστατικού του Συνδέσμου και την υπ. αριθμ. 5 -16/1/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούμε τα μέλη του Τεγεατικού Συνδέσμου σε Τακτική Συνέλευση στις 24 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου (Αριστοτέλους 89, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα παρακάτω:

   1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

   2. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου, διά του Προέδρου του.

   3. Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.

   4. Κατάθεση Απολογισμού έτους 2012 και Προϋπολογισμού 2013.

   5. Συζήτηση επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

   6. Λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

        i. Επί έγγραφου αιτήματος της εταιρίας EUROPRAXIS για α)Επιμήκυνση Χρόνου Παραχώρησης του οικοπέδου της οδού Ζαλόγγου 3-5 κατά μια επιπλέον πενταετία, β) Μείωση του μηνιαίου μισθώματος στα 2000€ και γ) Επιστροφή ή μείωση του ποσού Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης.

       ii. Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αξιοποίηση του Τουριστικού Περιπτέρου. Καθορισμός όρων Πρόσκλησης.

       iii. Επί της αγωγής Ηλία Θεοδωρόπουλου από Ρίζες Τεγέας κατά του Συνδέσμου για παροχή δουλείας διόδου μέσω ιδιοκτησίας μας σε όμορο κτήμα του (επισυνάπτεται σχετική επιστολή του ενδιαφερόμενου).

   7. Κατάθεση προτάσεων μελών της Συνέλευσης που χρήζουν απόφασης Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων.

   8. Έγκριση πεπραγμένων, Απολογισμού 2012 και Προϋπολογισμού 2013.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη Κυριακή 3 Μαρτίου ώρα 10:30 πμ. στα ίδια γραφεία με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης ως ανωτέρω με βάση το άρθρο 21 του Καταστατικού.

 

 

Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2013

 

   
Ο Πρόεδρος  Η Γεν. Γραμματέας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ                                

                          

                      ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Εκδηλώσεις