Τεγεατικός Σύνδεσμος

Κοινωφελές Σωματείον - Έτος Ιδρύσεως 1883

Αρχική ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ»

 

Η Διαχειριστική Επιτροπή του «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ», η οποία υπάγεται στην αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,


ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ


Εκθέτει σε εκποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4223/2013, το παρακάτω περιγραφόμενο ακίνητο, ήτοι: Το υπό στοιχεία Κάπα Κεφαλαίο Ένα (Κ-1) κατάστημα, που βρίσκεται στον ισόγειο όροφο της επί της οδού Πύρρωνος 2 και Στίλπωνος 1 Παγκράτι πολυκατοικίας, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο (42,00) και σημερινής αντικειμενικής αξίας 73.095,75 ευρώ, με τους ακόλουθους όρους:


1) Ως τίμημα βάσης του ακινήτου ορίζεται το ποσό των 54.000,00 ευρώ το οποίο προτείνεται από την υπ' αριθ. Φ.400/ΣΑ/9/17.04.2014 έκθεση εκτίμησης της πιστοποιημένης εκτιμήτριας Στυλιανής Αυγερίκου.


2) Η εκποίηση του ακινήτου διενεργείται από την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος στον προσφέροντα τη μεγαλύτερη τιμή, ύστερα από την δημοσίευση επί δύο (2) τουλάχιστον μήνες σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και τυχόν άλλες ιστοσελίδες που κρίνονται κατάλληλες για την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα και αφού υποβληθούν γραπτές προσφορές εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Εφ' όσον δεν υποβληθούν συμφέρουσες προσφορές, η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος μπορεί να απευθύνεται σε μεσίτες ακινήτων για την εκποίηση του ακινήτου, οι οποίοι δικαιούνται αμοιβής. Η αρμόδια Αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση να αποφασίσει την κατ' άλλο τρόπο εκποίηση του ακινήτου, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.


3) Εφόσον το ανωτέρω προσφερόμενο τίμημα πώλησης είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί της προεκτιμηθείσας αξίας, η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος συνάπτει τη σύμβαση, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας Αρχής, η οποία μπορεί μέσα σε ένα (1) μήνα να διατάξει την μη σύναψη της σύμβασης με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας τεκμαίρεται ως συναίνεση της αρμόδιας Αρχής. Για την εκποίηση ακινήτου σε τιμή κατώτερη του ως άνω ποσοστού απαιτείται προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Αρχής.


4) Αν ο αγοραστής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμβόλαιο εντός εύλογης προθεσμίας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με το δέκα τοις εκατό (10%) της προσφοράς του, η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Εν συνεχεία δε, μπορεί να καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμβολαίου. Εφόσον το προσφερόμενο από αυτόν τίμημα πώλησης είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί της προεκτιμηθείσας αξίας. Εφόσον είναι μικρότερο, για τη σύναψη της σύμβασης απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Αρχής.


5) Ως τρόπος εξόφλησης του τιμήματος καθορίζεται η απευθείας εξόφληση.


6) Το ακίνητο που εκποιείται είναι μισθωμένο.


7) Επί του ανωτέρω ακινήτου δεν υφίσταται κανένα νομικό ελάττωμα.


8) Το προϊόν της εκποίησης αποτελεί έσοδο του «Κληροδοτήματος Ιωάννης Αθ. Γεωργούλης».


9) Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος δεν ευθύνεται απέναντι στον αγοραστή για την εν γένει κατάσταση του ακινήτου.

 


Στάδιο, 17 Απριλίου 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γραμματέας

Δρακόπουλος Ηλίας                                  Γεωργούλης Ευθύμιος
Ο Ταμίας

Δημητρόπουλος Βασίλειος

Εκδηλώσεις